Sotsiaalprogrammid

Rakendame pere- ja lähisuhtevägivalla tõkestamiseks Löömatu Teekonna ja Sisemise Kindluse Sotsiaalprogramme.

Programm “Sisemine Kindlus”

SISEMINE KINDLUS  aitab luua meestel terveid lähisuhteid, olla turvaline ja mõistev partner, poeg ja isa.

Programm aitab meestel elada vägivallavaba elu. 14 nädalat kestev programm on suunatud meestele, kes on kasutanud või kasutavad lähisuhtes vägivalda ja soovivad lõpetada selle kasutamise. 

 • Aitab luua turvalisi lähisuhteid läbi paari- ja 
 • Teenuse koostööpartneriteks on lastekaitse, peresuhete tugevdamise prokuratuur, politsei, ohvriabi, kriminaal- 
 • Kasvatab sisemist kindlust: mees õpib hooldus ennast tundma ja omandab oskused, 
 • Rühma suunab koostööpartner-võrgustiku- das juhtida oma tugevaid emotsioone (viha, töötaja või mees liitub omal soovil raev jmt), kuidas toime tulla pingetega ja konfliktidega 
 • Rühma suunatud mees võtab ise ühendust SA EELK Perekeskusega 
 • Aitab mehel näha “oma osa” keeruliste lähi- suhete kujunemisel 
 • Osalejaga viib grupijuht läbi vestluse sobivu- se väljaselgitamiseks 
 • Ennetab lähisuhtevägivalla riski pere nais- tele ja lastele 
 • Rühmatöö toimub kokku 14 korda – 1 kord nädalas kestvusega 2h (iga kord samal ajal) 
 • Võimaldab mehel saada teadlikumaks endast, analüüsida vägivalla tekke mustreid ja vältida vägivaldset käitumist, kasutades uusi 
 • Rühmas on 8–10 liiget. Arutelu rühmas toimub usalduslikus mõistvas õhkkonnas alternatiivseid käitumisviise 
 • Rühmajuhid (mees + naine) on väljaõppinud 
 • Tugevdab emotsionaalselt lähedust paari- psühholoogid ja psühhoterapeudid suhtes, õpetab lugupidavat suhtlemisoskust 
 • Tasu osalejale (omaosalus) on 112€ (kokku- partneriga-lastega, vastastikust mõistmist ja leppel võib tasuda kohalik omavalitsus) koostööd pereliikmete vahel 

Programmis osalemine ei muuda ole- matuks peres toimunud vägivalda, kuid rühmatöös omandatud uued oskused ja enesevalitsemise kogemus kasvatavad mehes eneseusku – SISEMIST KINDLUST. Keerulistes olukordades on mehel edas- pidi suurem võimekus kasutada uusi rahu- meelseid käitumisvalikuid. 

Programm “Löömatu teekond”

LÖÖMATU TEEKOND on tõenduspõhine sotsiaalprogramm mis on suunatud meestele, kes on kasutanud või kasutavad lähisuhtes vägivalda ja soovivad õppida lahendama olukordi teistsugusel viisil. 

15-kohtumisest koosnev programm loob võimaluse elada vägivallavaba elu ja olla lähisuhtes turvaline mees, isa, poeg.

Programmis ” Löömatu Teekond” mees:

 • Omandab teadmised turvalise lähisuhte kohta
 • Õpib toimetulekut pingete ja konfliktidega ja neid saatvate tugevate tunnetega (viha, raev jmt). 
 • Omandab vajalikke oskusi lähisuhtes õnnestumiseks nagu emotsionaalne tasakaal, empaatiavõime, eneseusk, lugupidav suhtlemisoskus partneriga-lastega, koostöö ja vastastikune mõistmine pereliikmete vahel
 • Õpib mõistma enda ja lähedaste tundeid ja käitumist (hakkab aru saama, miks vahest ei mõisteta, ollakse kurb, vihane, jõuetu)
 • Tekib oskus näha  “oma osa” keeruliste lähisuhete kujunemisel 
 • Osaleb aruteludes, kus jagatakse ausalt kogemusi lähisuhtevägivalla kohta
 • Saab teadlikumaks endast, suudab näha vägivalla tekke mustreid

Programmis osalemine loob mehele suurema võimekuse vältida keerulistes olukordades vägivaldset käitumist ja kasutada selle asemel uusi rahumeelseid käitumisvalikuid. 

Protsess:

 • Teenuse koostööpartneriteks on lastekaitse, prokuratuur, politsei, ohvriabi, kriminaalhooldus – võrgustikutöötaja suunab mehe rühma
 • Rühma suunatud mees võtab ise ühendust SA EELK Perekeskusega
 • Mees saab rühmaga liituda ka vabatahtlikult, omal soovil
 • Osalejaga viib grupijuht läbi vestluse sobivuse väljaselgitamiseks
 • Rühmatöö toimub kokku 15 korda – 1 kord nädalas kestvusega 2h (iga kord samal ajal). Lisaks individuaalkohtumised, sh paarilisega
 • Rühmas on 8-10 liiget. Arutelu rühmas toimub usalduslikus mõistvas õhkkonnas
 • Rühmajuhid (mees+naine) on väljaõppinud psühholoogid ja psühhoterapeudid
 • Tasu osalejale (omaosalus) on 112€ (kokkuleppel võib tasuda kohalik omavalitsus)

Eestikeelne  ” Löömatu Teekond” rühm toimub Tallinnas igal teisipäeval kl 18-20, SA EELK Perekeskuse ruumides aadressil Lastekodu 6a. Fonolukk 33

Vägivalla tõkestamise programmidesse ootame osalema kõiki neid mehi ja alates 2019.a. sügisest ka naisi, kes soovivad loobuda vägivalla kasutamisest oma lähisuhetes ning leida teistsuguseid turvalisi enese väljendamise viise.

Sotsiaalprogramme viime läbi Sotsiaalkindlustusameti, Tallinna ja Tartu linna toetusel Eesti eri paikades. Lisainfo saamiseks võtke ühendust info@perekeskus.eu või jälgige edaspidist infot meie kodulehel ja Facebookis.