Nordplus

Nordplus

Eesti Diakoonia osaleb projektis Nordplus Adult 2023: Working towards the Asylum, Migration and Integration / Ukraina sõjapõgenikele vajalike õppemoodulite koostamine ja testimine.

 

Programmi kestvus on 05/2023 — 11/2024

 

Juhtpartner on Sihtasutus Läti Evangeelse Kiriku Diakoonia Keskus (LV-LELB DC)

Partnerid Sihtasutus Soome-Helsinki Diakoonia Instituut (FI-Diakonissalaitos) Ja EELK Diakoonia ja Ühiskonnatöö Sihtasutus (Eesti Diakoonia). Kogu taotluse toetus on 53 865 € kolmele partnerile.

Diakoonia organisatsioonid Lätis, Eestis ja Soomes on kõik kogenud sotsiaaltöö ja hariduse vallas. Samuti toetavad nad sõjapõgenikke.

 

Käessoleva koostöö fookuses on veebipõhise õppimise kogemuste vahendamine siin elavatele ukrainlastele, kes on valmis toetama teisi ukraina pagulasi, kui nad otsivad haridus- ja töövõimalusi, mis tagavad nende uues kodus turvatunde ja stabiilsuse. Arendatakse välja mentori professionaalne profiil, põhiõppekava, viis juhendatud või iseseisva õppimise e-moodulit ja abimaterjale, sealhulgas videoid, küsimustikke ja kontrollnimekirju, mis avaldatakse e-õppe platvormidel ja veebisaitidel inglise ja ukraina keeles.

Selle projekti käigus varustatakse tööks vajalike teadmiste ja materjalidega uusi mentoreid. Suurt rõhku on pandud iga materjali väljatöötamisele eelnevale vajaduste hindamise etapile, kutsudes e-õppe sisu ja vormi üle kaasa rääkima asjaomased sidusrühmad – ja mis kõige tähtsam – kogemustega eksperdid, enamasti kasutades struktureeritud intervjuusid ja arutelusid sotsiaalvõrgustikes. E-õpet katsetatakse ja seejärel täiustatakse kõigis kolmes riigis, kaasates igas riigis vähemalt 30 Ukraina kogemusega eksperti, et testida eraldi mooduleid ja neid toetavat sisu. 

 

Tagasiside hõlbustab tulemuste ja väljundite levitamist projekti eri etappides, jõudes laiema publikuni ja kaasates neid.E-õppe kursuse põhiteemad on: traumateadlik lähenemine, mentorlusoskused ja enesebi; kultuurialane pädevus; kohalikud seadused ja määrused, tööotsing ja karjääri kujundamine, haridus- ja koolitusvõimalused; valdkondade tutvustamine, võrgustiku loomine ja kogukonna kaasatus.

See on esimene kolme Diakoonia organisatsioonide vaheline koostööprojekt, mis loob tugeva aluse tulevasele koostööle, arvestades kõigi partnerite sarnaseid väljakutseid, eesmärke ja tegevust ning parimate ja paljulubavamate praktikate jagamise tähtsust. Meie eesmärk on parandada tulevaste mentorite kultuurilist mõistmist ja traumateadlikku lähenemist, paindlikkust, võrgustike loomise oskusi ja professionaalset arengut. Käesolevat projekti käsitame kui üht mitmest järgnevast koostöövormist, kuna teema ulatust arvestades on praegu tegemist aluspõhja loomisega järgnevaks professionaalseks tööks.

TAUSTAST

Euroopa Ülemkogu andmetel oli aasta alguses Lätis 44 367, Eestis 41 432 ja Soomes 46 549 Ukraina põgenikku. Soome partnerid aitavad kohalikke noori ja ka pagulasi kohalikest vabatahtlikest mentoritele mõeldud programmide kaudu. Läti partnerid võtavad kohalike noortega töötamiseks tööle mentorid ja nüüd võtavad ukrainlasi tööle Ukraina põgenikega. Eesti partnerid keskenduvad mitteformaalsele haridusele ja sotsiaalsetele uuendustele.

See on esimene koostöö meie organisatsioonide vahel, mis on ajendatud tungivast vajadusest pakkuda pagulastele paremat tuge. Nordplus täiskasvanuhariduse programm toetab Põhja- ja Baltimaade koostööd täiskasvanuhariduse vallas, et tõsta täiskasvanute koolitamise kvaliteeti, viia ellu häid uuenduslikke ideid ning arendada täiskasvanuhariduse valdkonda tervikuna.

Tähtajaks, 1. veebruariks 2023, esitati Nordplus täiskasvanute programmile kokku 88 taotlust, taotledes kokku 3,7 miljonit eurot. Olemasolev toetussumma oli 1,2 miljonit eurot, mis võimaldas rahastada 42 taotlust, sealhulgas meie kolme diakoonia oma.

On palju Ukraina põgenikke, kes on saanud “ekspertideks läbi kogemuse” ja aitavad nüüd teisi põgenikke meie riikides. Nordplusi toetusel arendame õppesisu Ukraina päritolu inimestele, kes on einevates olukordades ja keskkondades saamas või juba saanud mentoriteks teistele põgenikele.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogrammi Nordplus eesmärk on soodustada ja tugevdada koostööd Põhja- ja Baltimaade vahel üld-, kõrg- ja täiskasvanuhariduses.

 

Programm toetab õpirännet, projekte ja võrgustikke ning on suunatud hariduse ja elukestva õppega seotud asutustele ja organisatsioonidele.

The project is funded by Nordplus Adult 2023. Project duration: 05/2023 – 11/2024.

 

Diaconia organisations in Latvia, Estonia, and Finland are all experienced in the field of social work and education. Also, they provide support to refugees of war. The focus of this collaboration is on the development of online learning experiences for local Ukrainians who are willing to support other Ukrainian refugees as they look for education and work opportunities, which will provide a sense of security and stability in their new home. 

A professional profile of a mentor, a core curriculum, five e-modules for supervised or independent learning, and supporting material, including videos, questionnaires, and checklists, will be developed and published on e-learning platforms and websites in English and in Ukrainian during this project to equip new mentors for the job. 

There is a strong emphasis on the needs assessment phase prior to the development of any material, by inviting relevant stakeholders and, most importantly, our experts by experience to have a say about the content and form of the e-learning, mostly using semi-structured interviews and discussions in social networks. 

E-learning will be piloted and subsequently improved in all countries, inviting at least 30 Ukrainian experts by experience in each country to test separate modules and supporting content. The feedback loop will facilitate the dissemination of the outcomes and outputs at different stages of the project, reaching and engaging wider audiences. 

Key themes of the e-learning course: trauma-informed approach, mentoring skills, and self-care; cultural competency, local laws and regulations, job search and career development, education and training opportunities; advocacy, network building, and community sponsorship. 

This is the first collaboration project between the Diaconia organisations, which will lay a solid foundation for future cooperation, given the similar challenges, goals, and educational activities of all partners, and the importance of sharing the best and most promising practices.  

Lisa kommentaar

13 + 7 =